ipidea

ipidea

盖大者,劳脉之外暴者也;极虚者,劳脉之内衰者也。五行之气--风、暑、湿、燥、寒、也;五行之味--酸、苦、甘、辛、咸也。

经曰:肾藏志,狂言者,是失志矣,失志者死。『图经』云:督脉大椎穴,在第一椎上陷中,可刺五分,留三呼,泄五吸。

若其人心气不足,谓心胸之气不足,而邪气入心胸,故令人胸满而短气也。又曰:热病者,皆伤寒之类也。

肾主骨,骨之精为瞳子,目反直视者,骨之精不上荣问曰:上工望而知之,中工问而知之,下工脉而知之,愿闻其说。程知曰:彼以诈病,我以诈治,非良工不能具是巧也。

本门首条痉病也之下「若发其汗…」六句,当移于此条之首,文义始属。两目不荣,黯黑不明也。

 卫气行疾,荣气行迟,荣卫不相辅而行,故曰失度。『脉经』云:病人或从呼吸,上蚀其咽,或从下焦,蚀其肛阴。

Leave a Reply